* Welcome To My Blog * Mai Diệu Vũ Blog chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm*

Mai Blog


Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Chúc xuân

 
CHUÙC  moïi nhaø vui, roän tieáng cöôøi
MÖØNG  xuaân ñaõ ñeán, daäynieàm vui
NAÊM  nay vaïn söï ñeàu nhö yù
MÔÙI  coû, môùi caây, ñeïp cuoäc ñôøi
    23/1/2014 - Mai


Xin kÝnh chóc quý vÞ mét n¨m míi an khang, thÞnh ưîng!

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Xin cho ta


Phố vắng
màn đêm tịch liêu
Thương đời ta đìu hiu
Chim xa bay nơi đâu
Cho mình thương nhớ mãi duyên  đầu.

Đêm khuya ngõ vắng im lìm
Kìa dáng ai đi tìm
Lời ca buồn vang xa xa
Nghe đau thắt trái tim ta.

Đêm cô đơn nghe thương nhiều
Giọt mưa sa về nơi phiêu diêu
Kìa đàn ai khảy khúc tương tư
Xin cho ta một chút mộng mơ thôi./.

Người theo dõi trên Google+

Người theo dõi